Prevence kriminality

Oddělení prevence kriminality Městské policie Jaroměř má v současné době tři lektory, kteří se při běžném výkonu služby navíc věnují přípravě a realizaci přednáškové činnosti, která je zaměřena na všechny věkové kategorie, ale především na děti a žáky Jaroměřských mateřských, základních, speciálních a středních škol, ale i na seniory.

Preventivní programy jsou realizovány zkušenými lektory s odpovídajícím vzděláním, konkrétní odbornou znalostí v daných problematikách a celkovou rétorickou dovedností ve vztahu k posluchačům.

Mezi hlavní aktivity oddělení prevence patří především přednášková činnost, jejímž základem je cíleně a systematicky oslovovat děti, mládež, veřejnost, seniory prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na celou šíři rizikového chování (bezpečné chování, sociálně-patologické jevy, základy právního vědomí, trestní odpovědnost, bezpečný pohyb v silničním provozu, prevence úrazů, ochranu osob a majetku, přístup k autoritám, drogová problematika, šikana, kyberšikana).

Jednotlivé metodické programy jsou koncipovány tak, aby umožňovaly cílovým skupinám základní seznámení s danou problematikou, nabídly model správného a bezpečného chování a možného zákonem podloženého řešení.

Oddělení prevence kriminality každoročně v letních měsících připravuje a realizuje ve spolupráci s oddělení služební kynologie pro žáky základních a mateřských škol, ale i pro širokou veřejnost ukázky služební kynologie, sebeobrany, výstroje a výzbroje strážníků a služebních vozidel.